Regisztráció Valuta kiválasztása / Adatlap utaláshoz:
0

A kosár üres!

Összesen
0 Ft

Jogi Nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Definíciók

a.) Üzemeltető: A www.novex.hu domain tulajdonosa és a kapcsolódó webáruház üzemeltetője a Novex Biztonságtechnika Kft. jelen Jogi nyilatkozatban a továbbiakban, mint üzemeltető szerepel.
b.) Felhasználó: Minden olyan természetes/jogi személy, aki a www.novex.hu weboldal látogatója, és/vagy a weboldalon elérhető szolgáltatást vagy szolgáltatásokat bármely módon igénybe veszi.
c.) Weboldal: A http://www.novex.hu/ URL címen található internetes tartalmak összessége, kivéve a külső, harmadik fél által előállított hivatkozások segítségével elérhető tartalmak.

A www.novex.hu domain név alatt elérhető weboldalon, valamint – a külső, harmadik fél által előállított hivatkozások segítségével elérhető tartalmak kivételével – annak bármely oldala megnyitásával a felhasználó elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatban és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat függetlenül attól, hogy a felhasználó nem regisztrált használója, látogatója a weboldalnak, illetve nem előfizetője a weboldal valamely szolgáltatásának. Amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, kérjük, ne használja a weboldalt!

A weboldallal kapcsolatosan bármely kérdésben kérjük, forduljon az üzemeltetőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Központi e-mail: iroda@novex.hu
Levelezési cím: 6728-Szeged, Fonógyári út 10.

A weboldal tartalma és a felelősség kizárása

Az üzemeltető jogosult egyoldalúan a weboldal tartalmának, illetve szolgáltatásainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére.

Az üzemeltető minden tőle telhető, és észszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Az üzemeltető sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, elírásért, hiányosságért, az ezekből eredő károkért. Nem vállal továbbá felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található információkhoz való hozzáférésből, ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából eredő veszteségekért, károkért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, használatának elmaradásából, működési hibájából, hiányosságából, működésre képtelen állapotából, vagy harmadik személy általi jogosulatlan hozzáférésből, számítógépes vírusból, adattovábbítási késedelemből, vagy hibából erednek.

A weboldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A weboldalon található információkra alapozott döntés és annak minden jogi következménye kizárólag a felhasználó saját felelőssége és kockázata.

Az üzemeltető megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

Kapcsolódó külső honlapok és a felelősség korlátozása

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a weboldalról külső honlapok elérhetőek, melyek tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

A felhasználó a külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit.

A felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső féllel, harmadik személlyel egyébként kapcsolatban áll. Az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért. A külső oldalakra irányuló hivatkozások csupán kényelmet biztosít a felhasználó számára.

Szerzői jogok

A weboldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom és annak minden eleme, valamint ezek kétdimenziós térbeli elrendezésével kapcsolatos bármiféle megoldások, grafikák, védjegyek, logók és egyéb elemek az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

A weboldalon elérhető tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, ezeknek bármilyen – a személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével lehetséges. Az üzemeltető a weboldallal kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A weboldalon található bármely tartalom, vagy annak egy részének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe, tartalomba történő beillesztése, üzleti, kereskedelmi célból bármilyen formában vagy eljárással történő másolása, sokszorosítása, forgalomba hozatala, harmadik fél részére történő átruházása, vagy egyéb módon megvalósuló felhasználása szigorúan tilos.

A jogosulatlan felhasználás szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel jár. Az üzemeltető minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Védjegyek

A weboldalon használt védjegyek (márkanév, logó, stb.) az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik, kivéve, amelyek harmadik fél tulajdonában állnak és annak hozzájárulásával kerültek megjelenítésre, felhasználásra.

A weboldalon található védjegyekkel kapcsolatos jogok kizárólagos gyakorlására az adott védjegy tulajdonosa jogosult.

Adatvédelem

Az üzemeltető a jogszabályok keretei között biztosítja a felhasználó személyes adatai online védelmét. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Tájékoztatóban és jelen Jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható még annak ellenére is, hogy az üzemeltető jogszabályi kötelezettségének eleget tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése és megakadályozása érdekében. Az üzemeltető jogszerű eljárása ellenére bekövetkező jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés bekövetkezése esetén az üzemeltető nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy egyes szolgáltatásai egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra az üzemeltető nem veszi igénybe. A cookie-kal kapcsolatos részletes információkat a weboldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a vonatkozó részletet a Tájékoztatóból kiemelve a Cookie (süti) Tájékoztató tartalmazza.

A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad eligazítást – az üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A jelen weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és meghatározott célokra.

Záró és vegyes rendelkezések

Az üzemeltető és felhasználó között esetlegesen fennálló vitás ügyeket a felek mindenekelőtt békés úton igyekeznek rendezni. Szükség esetén igénybe veszik a területileg illetékes Csongrád Megyei Békéltető Testület segítségét.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721-Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36 62  /554-250 / 118-as mellék
Fax: +36 62 / 426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A jelen Jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elektronikus kereskedelemről szóló törvény) törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben jelen Jogi nyilatkozat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben az üzemeltető jelen Jogi nyilatkozat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Az üzemeltető bármilyen jogról történő lemondása csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén és az adott egyedi helyzetre vagy alkalomra érvényes.

Az üzemeltető jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani, a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.