Regisztráció Valuta kiválasztása / Adatlap utaláshoz:
0

A kosár üres!

Összesen
0 Ft

726/2020. Korm. rendelet

1. § E rendelet alkalmazásában:
2. fogyasztó: az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti végső felhasználó természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet szerinti tartós adathordozót vásárol;
4. kereskedő: az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § b) pontja szerinti vállalkozás, aki tevékenysége folytatása során a fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít;
5. tartós adathordozó: a címkén megjelölt internetes oldalon közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközök köre;
6. adatok végleges hozzáférhetetlenné tétele: a tartós adathordozón tárolt adatok visszaállíthatatlan módon történő törlése, amely nem jár az eszköz várható élettartamának lényeges csökkenésével, az eszköz károsodásával vagy fizikai megsemmisítésével;
7. adattörlő alkalmazás: a tartós adathordozón tárolt adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő, a jogosultság ellenőrzést végző központi szoftverből és a fogyasztó által letölthető, az adatok törlését ténylegesen megvalósító szoftverből álló rendszer;
9. adattörlő kód: kriptográfiai úton generált alfanumerikus karaktersorozat, amely az adattörlő alkalmazás fogyasztó által letölthető szoftver komponensének az egyszeri aktiválásához szükséges

8. § (1) A kereskedő az adattörlő kódot
a) a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton történő rögzítésével vagy
b) a bizonylat átadásával egyidejűleg más módon, így különösen papír alapon mellékelve térítésmentesen átadja.
8/A. § (1) A kereskedő a fogyasztó tájékoztatása érdekében a tartós adathordozó eszközöket tartalmazó részlegén köteles az 1. melléklet szerinti tájékoztatót jól látható módon, információs táblán közzétenni.

9. § (1) A kereskedő az adattörlő kódot a NAV által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával elektronikus úton igényelheti. A NAV az igény beérkezését követő 8 napon belül bocsátja a kereskedő rendelkezésére az adattörlő kódot.
(2) A kereskedő a részére kiadott és a fogyasztó részére még át nem adott adattörlő kódokat nyilvántartja.
(3) A kereskedő a fogyasztónak átadott adattörlő kódszámokról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról adatot szolgáltat a NAV felé.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a kereskedő, ha az adattörlő kód kiadására
a) a számlán történő rögzítéssel került sor, úgy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 257/G. §-a és 10. melléklete szerinti adatszolgáltatás útján,
b) a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése esetén a nyugtán vagy a számlán történő rögzítéssel került sor, úgy az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatás útján, valamint
c) az a)–b) ponttól eltérő, egyéb módon került sor, úgy a NAV által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, minden hét 5. napjáig az adatszolgáltatás napját megelőző 7 napon kiadott adattörlő kódok tekintetében teljesíti.
10. § A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (2) bekezdésével összhangban a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a 8., 8/A. §-ban, valamint a 9. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén, valamint a törvényben meghatározott szankciókat alkalmazhatja.